VOOR DE WIJK

                              Inspreken op de voorjaarsnota
Van de communicatieadviseur van de Raadsgriffie van de gemeente Breda ontvingen we onderstaand bericht. Als u als bewoner uw mening wil laten horen, kunt u gebruik van dit inspreekrecht maken.
Save the date: Wensen voor Breda
Do 29 juni 16:00 - 18:00 uur - inspreken
Het belang van de voorjaarsnota/kaderbrief
In de voorjaarsnota (ook wel kaderbrief genoemd) schetst het college de ontwikkelingen voor de stad en de plannen voor de nabije toekomst. Denk aan thema’s zoals wonen, groen, energie, gastvrijheid, etc. De brief wordt gepubliceerd op www.hetgeldvanbreda.nl.
Mening en wensen delen
De raad heeft de taak om de kaderbrief vast te stellen. Het college bereidt daartoe een concept voor. De raad verrijkt het voorstel van het college met moties en amendementen. Inwoners kunnen input meegeven aan raadsleden, daarom wil de raad gelegenheid bieden aan inwoners om ook hun mening en wensen voor Breda te delen. Dat kan in een beeldvormende sessie voor insprekers.
Data behandeling voorjaarsnota
1. Donderdag 29 juni 16:00-18:00 uur beeldvormende sessie voor insprekers uit de stad (aanmelden tot 16 juni)
2. Donderdag 13 juli 16:00 uur: vaststellen voorjaarsnota/kaderbrief in de raadsvergadering
Aanmelden
Wilt u een idee of wens voor Breda delen met de raad? Meld u aan via raadsgriffie@breda.nl met uw NAW gegevens en uw inspraakbijdrage kort op schrift volgens de volgende opbouw:
1. Ik/wij stellen vast dat: (feiten, achtergrond, historie, probleem)
2. Ik/wij hebben nagedacht over en houden rekening met: (overwegingen, redenen)
3. Ik/wij zouden heel graag zien dat de gemeente geld reserveert voor: (voorstel, conclusie).
De deadline voor aanmelden en insturen van uw schriftelijke bijdrage is 16 juni. Daarna kunt u op donderdag 29 juni komen inspreken. De raad ziet uw bijdrage graag tegemoet!

       Update m.b.t. de tijdelijke woningen aan de Bredestraat
Van de projectondersteuner Stedelijke Ontwikkeling van de gemeente Breda ontvingen we onderstaand bericht:
Haalbaarheidsfase tijdelijke woningen
Het haalbaarheidsonderzoek voor de locaties van tijdelijke woningen aan de Donkerstraat in Teteringen en de Stadionstraat bij Stada Stores is afgerond. Het college van burgemeester en wethouders heeft op 5 juni besloten dat het bouwen van tijdelijke woningen, onder voorwaarden, op deze locaties haalbaar is. De verdere ontwikkeling van de locaties en de realisatie van de woningen wordt opgepakt samen met woningcorporaties Alwel (locatie Donkerstraat) en Laurentius (locatie Stadionstraat). Het besluit is genomen op basis van de haalbaarheidsonderzoeken, de ontwikkelvisies, stedenbouwkundige ontwerpen en participatieverslagen. Dat betekent dat de betrokken partijen verder kunnen met de volgende stap in het proces. Eerst wordt het stedenbouwkundig ontwerp verder uitgewerkt tot een definitief ontwerp. Daarna kunnen de woningcorporaties de vergunningsaanvraag starten voor de bouw van de tijdelijke woningen op deze locaties. Waarschijnlijk gebeurt dit na de zomer.
Het onderzoek voor de derde locatie, Bredestraat (noordrand Haagse Beemden), is nog niet klaar. Hiervoor is meer tijd nodig. Er wordt op dit moment extra milieuonderzoek gedaan. Zodra de resultaten bekend zijn en de impact op het stedenbouwkundig ontwerp duidelijk is, kan het vervolgproces en de besluitvorming worden ingepland.
Participatie
Voor de locaties Stadionstraat en Donkerstraat is het participatietraject afgerond. Er is een participatieverslag gemaakt voor beide locaties. Hierin staan alle stappen van het particpatieproces dat in januari is gestart en in mei is afgerond. Het vermeldt alle vragen en reacties van bewoners, ondernemers en belanghebbenden en daarnaast de adviezen van de adviesgroep (Donkerstraat). Verder is in het verslag de reactie van de gemeente en woningcorporaties Alwel en Laurentius verwerkt op alle adviezen.
Het particpatietraject van de Bredestraat kan pas worden afgerond als de resultaten bekend zijn en de impact op het stedenbouwkundig ontwerp duidelijk is.
Meer informatie over de ontwikkeling van de tijdelijke woningen in Breda vindt u op www.breda.nl/tijdelijkewoningen.
Heeft u vragen? Neemt u dan contact op met Erwin van der Meer, projectleider tijdelijke woningen via www.breda.nl/contact, WhatsApp 06 46 66 26 66 of bel 14 076.

                              LEVENSBOS aan de Bredestraat
Een lang gekoesterde wens van Breda gaat in vervulling. In de Haagse Beemden verrijst het eerste levensbos van Breda. Dit wordt een plek waar alle Bredanaars belangrijke momenten kunnen koesteren: zowel de plezierige als droevige momenten. Om een beter beeld te krijgen of mensen bereid te zijn te doneren aan dit levensbos en wat hun verwachtingen en ideeën zijn, wordt bijgaande korte enquête via diverse kanalen verspreid. De gemeente Breda en diverse samenwerkende partijen vragen uw medewerking om anoniem deze vragenlijst in te vullen. U kunt deze enquête tot en met 14 mei invullen. Mogelijk ontvangt u dit verzoek via meerdere kanten. U hoeft deze enquête uiteraard maar één keer in te vullen. Mede namens de community stad in een park danken wij u voor uw reactie.
https://schinmedia.typeform.com/levensbos-breda

U bent welkom bij een informatiebijeenkomst over het Levensbos op 24 mei van 19.00-21.00 in het SSC Kraaienest, Tweeschaar 12.
Wensen voor Breda (input voor de voorjaarsnota 2024)

De gemeenteraad biedt de bewoners van Breda de gelegenheid hun mening/wensen te delen. De raad wil deze informatie gebruiken "om de voorjaarsnota te verrijken".
Bewoners kunnen hun input schriftelijk leveren tot 16 juni 2023 en tevens melden of ze willen inspreken op een beeldvormende sessie van de raad. Deze sessie wordt gehouden op donderdag 29 juni 2023 van 16.00 tot 18.00 uur.

                     Gluren bij de Buren op 2 juli 2023.
Op zondag 2 juli 2023 vindt er weer een nieuwe editie plaats van het amateurkunstfestival "Gluren bij de Buren". Ook deze keer wil de organisatie zo veel mogelijk tuinen omtoveren tot een podium waar lokaal talent in het spotlight wordt gezet. Men wil met het evenement niet alleen speelplekken creëren voor amateurkunstenaars, maar ook buurtbewoners met elkaar verbinden en een leuke middag organiseren in alle wijken van Breda.

Inschrijving Haagse Beemden Loop 2023 is geopend.

Op zondag 28 mei 2023 wordt de 31 editie van de Haagse Beemden Loop gehouden. Zoals elk jaar kunnen wijkbewoners weer meedoen aan dit evenement. De inschrijving is geopend.
Inschrijven kan je jezelf voor de volgende afstanden/activiteiten:
5 km;    5 km Wheelers en Powerwalkers;     10 km;     15 km;     Kidsrun;     en      Kids Obstacle Run.
De voor-inschrijfperiode loopt tot en met 18 mei 2023. In die periode kan je als groep van 3 of meer lopers zelfs 15 % korting op je inschrijfgeld krijgen.
Verder informatie en de links die nodig zijn om in te schrijven vind je op de nieuwsbrief die je via onderstaande knop kunt downloaden.
Link verwijderd

Inmiddels is ook de flyer beschikbaar. Die kun je met onderstaande knop downloaden.   Link verwijderd

Mee-Makersfestival (Ver)beter Breda

Verbeter Breda en Urban Living Lab Breda organiseren van 18 t/m 21 april het Mee-Makersfestival (Ver)beter Breda.
Tijdens dit festival worden er gedurende 4 dagen in Breda verschillende activiteiten georganiseerd rondom het thema kansengelijkheid. Iedereen in Breda is uitgenodigd om gratis deel te nemen aan (een van) die activiteiten.
Ook wordt er een voetbaltoernooi georganiseerd in deze week. Neem je graag deel met je team? dat kan. Zowel voor de verschillende activiteiten als voor het toernooi kan je jezelf (of je team) aanmelden via de site: www.verbeterbreda.nl .
Meer informatie nodig? Via onderstaande knoppen kan je de flyer en/of het programma downloaden. 

 Links verwijderd

Noordelijke Rondweg (NRW)

Informatiebijeenkomst over verkeersonderzoek Noordelijke Rondweg

Op  donderdag 6 februari houdt de gemeente Breda een informatiebijeenkomst over een verkeersonderzoek Noordelijke Rondweg (NRW). Omwonenden van de NRW en bedrijven worden voor deze bijeenkomst uitgenodigd. De bijeenkomst wordt gehouden in het Belcrumhuis aan het Paulus Potterplein 12. Aanvang is 19.30 uur. Einde van de avond om ongeveer 21.00 uur.
Bent u geïnteresseerd dan kunt u via onderstaande link de uitnodiging downloaden.

Verkeersonderzoek Noordelijke Rondweg (NRW)

Op 6 februari 2020 werd door de gemeente Breda in het buurtcentrum in de Belcrum een informatie-avond gehouden over een mobiliteitsonderzoek Noordelijke Rondweg. Naast een stukje informatie over de te volgen procedures was er ook de mogelijkheid om op een knelpuntenkaart aan te geven waar voor de aanwezigen er knelpunten lagen. Ook werd gewezen op de mogelijkheid een enquête in te vullen, die mee weegt in het verkeersonderzoek. De mogelijkheid om knelpunten aan te geven en de enquête  is er voor iedere burger van Breda. De communicatie rondom een en ander is wat achtergebleven door ziekte van een medewerker en een persbericht dat de krant niet gehaald lijkt te hebben. EN, de termijn loopt af op 1 maart aanstaande.
Voor de bewoners van de Haagse Beemden is dit wel een belangrijke zaak, zowel de (algemene) enquête als de knelpuntenkaart. Daarom willen wij onze wijkbewoners hierop attenderen en hebben we de link naar de betreffende pagina (waarop zowel enquête als knelpuntenkaart te vinden zijn) onderaan dit bericht toegevoegd. (knop PlanBreda)
Wij hopen u hiermee nog op tijd op de hoogte te hebben gebracht.


plan Breda---------------

Platform Breda Gelijk

Breda Gelijk
Het platform Breda Gelijk zet zich in voor mensen met alle soorten beperkingen en hun mantelzorgers.
Breda Gelijk wil onze stad inclusief maken.
Op initiatief van Breda Gelijk is er deze zomer een schouw geweest rondom winkelcentrum Heksenwiel, wijkcentrum Heksenwiel en rondom de Lucaskerk, het Kraaienest en medischcentrum Kroeten. Op een later tijdstip is er een schouw geweest rondom winkelcentrum De Donk, apotheek Haagse Beemden, buurthuis Gageldonk, winkelcentrum De Berg e.o..
Aan de schouw werd deelgenomen door de wijkraad, de gemeente en een tweetal ervaringsdeskundigen, waarvan 1 persoon in een rolstoel en de andere persoon is slechtziend.
De bevindingen zijn opgenomen in een tweetal rapportages welke binnen de gemeente aangeboden zijn om enerzijds op korte termijn aan gevaarlijke situaties iets te doen en met plannen rekening te houden met andere opmerkingen in de rapportages.---------------

Regentonproject

Samen meer regenwater opvangen voor klimaatbestendig Brabant.

In de lente van 2021 start er een inventarisatie met de doelstelling een gesubsidieerd regenton-project in de gemeente Breda op te starten. Het waterschap Brabantse Delta ziet dit initiatief met enthousiasme tegemoet. De regentonnen worden niet alleen afgeleverd, maar tegelijkertijd geïnstalleerd. Dit betekent dat u niet zelf aan de slag hoeft te gaan met het afkoppelen van de regenpijp van het riool, want dat is evenals het aansluiten van een nieuw kastje voor internet, televisie en bellen, soms nog een heel gepuzzel.
Uw animo voor dit regentonproject kunt u tot uiterlijk 25 april 2021 kenbaar maken via e-mail naar regenton2021@outlook.com  onder vermelding van naam, adres, telnr. en uw wijknaam. Daarna ontvangt u meer informatie over het precieze verloop hiervan.

https://leeshuisje.blogspot.com/p/samen-naar-een-klimaatbestendig-breda.html
(link inkopiëren in webbrowser)


Regenton-project Breda

In de gemeente Breda wordt in samenwerking met o.a. het waterschap Brabantse Delta een regenton-project uitgevoerd. Hiervoor stelt de gemeente Breda een subsidie "water en groen"ter beschikking, Een en ander wordt uitgelegd in de drie bijlagen bij dit bericht. U kunt dit door een bedrijf laten doen of in eigen beheer.
De gemeente wil voorts dat er een zekere vergroening mee gepaard gaat. Hiervoor is een aanvullende subsidie beschikbaar. Ook dit leest u in de bijlagen.  De sluitingsdatum is al op 29 augustus 2021, dus het is kort dag. Rosalie heeft beloofd er voor te zorgen dat - als u de sluitingsdatum mist u alsnog uw keuze door kunt geven. Zij zorgt er voor dat uw gegevens alsnog verwerkt worden. Vanaf 14 september neemt zij de mailbox weer door.
Geïnteresseerden - die een regenton willen plaatsen -  kunnen de drie bestanden hieronder aanklikken en downloaden.

begeleidende info
begeleidende informatie uit de mailing.pdf (98.64KB)
begeleidende info
begeleidende informatie uit de mailing.pdf (98.64KB)---------------

Klimaat

Klimaatweek Breda.

Via de gemeente Breda (Wethouder Bakker) kregen we onderstaand bericht door. Geïnteresseerden kunnen  via de link meer informatie over activiteiten krijgen.
Op verschillende locaties in de stad zijn er van 31 oktober tot en met 5 november allerlei leerzame én leuke activiteiten over energiezuinig wonen.
Gemeente Breda heeft met provincie Noord-Brabant en BRES Breda een mooi programma gemaakt om Bredase inwoners te informeren en te inspireren. Van een workshop kleine energiebesparende maatregelen, een spreekuur over de energietoeslag tot een energiefestival op vrijdag 4 en 5 november op het Kasteelplein. De Greenhopper, het mobiele informatiecentrum, staat al vanaf 25 oktober op het Kasteelplein om tips en informatie te geven over het energiezuiniger maken van uw huis.
Programma Klimaatweek
Op maandag 31 oktober start de Klimaatweek met een energiemarkt, georganiseerd door BRES Breda bij Breepark. Op de andere dagen van de week zijn er verschillende activiteiten zoals een isolatiegesprek, een lezing over het verduurzamen van monumenten en een informatieavond voor Vereniging van Eigenaren. Als afsluiting van de Klimaatweek is er het tweedaagse Energiefestival.
De Brabant Doet WAT-stand van Provincie Noord-Brabant staat op het Kasteelplein met informatie over energiezuinig wonen en hoe aan de slag te gaan met duurzame keuzes. Een leuk en spannend onderdeel van het Energiefestival is de escapebus. Met acht personen kun je deelnemen en de duurzame code kraken.
U bent van harte welkom.
Er is voor ieder wat wils. Kijk op www.bredadoetmee.nl/klimaatweek (knop hieronder) voor meer informatie.

Klimaatweek----------------