VOOR DE WIJK

De komende decennia staan in het teken van de energie transitie. Ook de Haagse Beemden krijgt te maken met dit fenomeen.

Het Bekom zal proberen u zo goed mogelijk op de hoogte proberen te houden omtrent ontwikkelingen op dit terrein, die voor onze wijk van toepassing zijn. Dit door middel van verslagen van werkgroepen, artikelen en beleidsstukken. 
Op de jaarvergadering van 12 maart is door Dhr. Pieter Klep een presentatie gegeven omtrent de energietransitie. Hierbij de sheets van de presentatie.

                                        https://energiea16.nl/Het Bekom neemt deel aan besprekingen op welke manier het aandeel van de opbrengst van de windmolens langs A16, het best ingezet kunnen worden voor de energie transitie.
 Gemeente Breda en dorps- en wijkraden zetten handtekening onder Lokale Energie Agenda

De gemeente Breda en de Dorpsraad Princenhage, de Dorpsraad Prinsenbeek, de Wijkraad Haagse Beemden
en de Wijkraad Buitengebied Breda Zuid-West hebben op 10 juni 2020 hun handtekening onder de Lokale Energie Agenda (LEA) gezet. In de LEA staan afspraken over hoe de opbrengsten van de windmolens die langs de A16 komen te staan, ingezet gaan worden. De overgang naar niet-fossiele brandstoffen moet hierdoor sneller gaan en makkelijker worden.
Samen met gemeente Breda voeren de 4 dorps- en wijkraden de acties uit de LEA uit. De projecten uit de LEA gaan over energie besparen, duurzame energie opwekken op daken en communicatie en bewustwording. Acties die in de LEA zijn omschreven helpen mee aan het behalen van de landelijke doelstelling, namelijk de CO2-uitstoot met 49% verminderen in 2030 ten opzichte van 1990. Nederland heeft zich hiertoe verplicht in het Klimaatakkoord van Parijs en van Nederland.
Proefprojecten
Deze zomer doet de Raad van State uitspraak over de windmolens langs de A16. Vooruitlopend hierop starten de voorbereidingen voor sleutelprojecten in elke wijk/dorp: de Dobbelsteen in Princenhage, dorpsplein/kerk/ pastorie in Effen, het kerkgebouw in Prinsenbeek en een pilot met CO2-gestuurde ventilatieboxen in de Haagse Beemden, waar op dit moment bij heel veel woningen de warmte letterlijk de lucht in gaat. Het plan is om via het samenwerkingsverband Energie A16 woningen te isoleren en zonnepanelen op daken te plaatsen. In principe kan iedereen daar gebruik van maken, ook sportverenigingen en het MKB. Wethouder Greetje Bos hierover: “Energietransitie begint bij mensen en hun motivatie voor verandering. De wijze waarop deze lokale agenda tot stand is gekomen, getuigt van een gezamenlijk gevoel dat we aan de slag moeten. De goede samenwerking van de wijk en dorpsraden met de gemeente in het project energie A16 is hier een mooi voorbeeld van. Ik ben blij dat we samen dit traject gelopen hebben. Belangrijk is dat met deze Lokale Energie Agenda gedragen en concrete projecten worden voorgesteld om deze wijken en dorpen te verduurzamen. Op die manier versnellen de windmolens de lokale energietransitie”.

INFORMATIE OVER HET KLIMAATFONDS

Het Klimaatfonds verstrekt leningen tegen een lage rente om projecten te realiseren die bijdragen aan de klimaatdoelstelling van de stad. Het gaat om projecten op het gebied van energiebesparing, duurzame energieopwekking, mobiliteit en klimaatadaptatie.

Wat u moet weten

• Een aanvraag voor een lening kan ingediend worden door bewoners (verenigd in een stichting, coöperatie of vereniging), bedrijven, instellingen en verenigingen.

• Aan privé personen wordt geen lening verstrekt.

• Het Klimaatfonds Breda verstrekt geen lening voor de algemene bedrijfsfinanciering.

• De lening heeft een vast rentepercentage van 2,0% per jaar, gedurende de looptijd van de lening.

• Per jaar wordt € 200.000 in het Klimaatfonds gestort.

• De leningen worden verstrekt volgens het principe ‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt’, totdat het jaarlijkse budget op is.

Voorwaarden

• Een project moet leiden tot een aanzienlijke CO2 vermindering (minimaal 250 gram CO2 reductie per gefinancierde fondseuro per jaar).

• De looptijd van de lening is maximaal 15 jaar en moet per maand annuïtair of lineair afgelost worden.

• De lening per aanvraag is minimaal € 25.000.

• De lening per aanvraag is maximaal € 100.000.

• Tenminste 10% van de projectkosten wordt op een andere manier dan een lening uit het klimaatfonds gefinancierd.

• Wordt minimaal 33% van de projectkosten gefinancierd anders dan door een lening uit het klimaatfonds, dan komt u in aanmerking voor de rentekorting van 0,5%. De rente bedraagt dan 1,5% per jaar.

Meer informatie en aanvragen

Wilt u meer informatie en/of een lening aanvragen dan neemt u contact op met Gemeente Breda via telefoonnummer 14 076 of het contactformulier op de website www.breda.nl/klimaatfonds-breda.

De bouw van windmolens in 2022.

Via een nieuwsbrief van EnergieA16 hebben we informatie ontvangen over de activiteiten rondom de bouw van windmolens langs de A16. Voor de Haagse Beemden is met name het Windpark Nieuwveer belangrijk. Blijkens de nieuwsbrief worden tot en met augustus 2022 voorbereidingen getroffen en grondwerken verricht. Van september toe en met december worden de windmolens vervolgens gebouwd. In januari 2023 moeten die dan in bedrijf zijn. Meer info vindt u op de website van EnergieA16 via onderstaande knop

DOWNLOADKNOPPEN VERWIJDERD

LINK WEBSITEWIJKBIJEENKOMST WARMTETRANSITIE OP 7 MAART 2022

De gezamenlijke wijkorganisaties (wijktafel, HB Verbindt en Bekom) hebben afgesproken elk kwartaal een wijkbijeenkomst te organiseren over een voor de wijk actueel onderwerp. De pilot gaat over de Energietransitie/warmtetransitie een onderwerp dat gezien de recente prijsstijgingen van de energiekosten zeker actueel genoemd mag worden.
Uitgenodigd zijn o.a. de verantwoordelijk wethouder (Energietransitie), EnNatuurlijk, Enexis, de Woningbouwcorporaties, BRES, en de bedrijvenvereniging de Mark. Na een voorlichtingsronde van de verschillende genodigden kunnen de bewoners aanschuiven aan de verschillende gesprekstafels om dieper in te gaan op hun situatie en hun wensen.
De bijeenkomst wordt gehouden op 7 maart 2022 tussen 19.30 en 22.00 uur in de aula van het Graaf Engelbrechtcollege aan de Ganzerik 3. U bent van harte welkom.
Hieronder kunt u de poster en de volledige tekst van het persbericht downloaden.

DOWNLOADLINKS VERWIJDERD

Onderzoek naar haalbaarheid Energie-hub in de Haagse Beemden.

De gemeente Breda, de provincie Noord-Brabant, het waterschap Brabantse Delta, warmtebedrijf EnNatuurlijk en ontwikkelaar Groen Leven willen een onderzoek doen naar de haalbaarheid van een Energie-hub naast de rioolwaterzuiveringsinstallatie Nieuwveer.
Voor degenen die hierin geïnteresseerd zijn is het betreffende Breda Bericht  te downloaden via onderstaande button.